Tietoturvaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE (GDPR)
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä
tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. Tältä sivustolta löydät perustiedot Korkalainen.fi -rekisteristä,
tietosuoja-asioista ja evästeistä.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Laura Korkalainen (Y-tunnus 1360284-4). Yhteydenotot tietosuojaa koskevissa kysymyksissä:
Laura Korkalainen, p. 040 342 4428, laura(at)korkalainen.fi.
2. REKISTERIN NIMI
Korkalainen.fi -sivuston asiakasrekisteri.
3. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Sivusto sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999),
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttämällä sivustoamme. Käyttäjä antaa sivustoa
käyttäessään Laura Korkalaiselle suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi
sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja
tutkimustoimintaan. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyltä saamiaan yhteystietoja suoramarkkinointiin.
Henkilötietojen käsittely ja sen lainmukaisuus perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun
rekisteröity antaa toimeksiannon rekisterinpitäjälle tai on osapuolena sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun
rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita
muulla tavalla.
6. REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
7. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot saadaan joko asiakkaalta asiakassuhteen tai toimeksiannon syntyessä tai asiakkaalta suoraan
itseltään. Lisäksi tietolähteitä ovat henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten
Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.
8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET, EU JA ETA
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sellaisiin
tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Rekisteriselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
9. TIETOJEN POISTAMINEN
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakkuuden voimassaolon ajan eli toimeksiannon päättymiseen asti.
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena,
mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tietoja.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä
vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle: Laura Korkalainen, Peltojyräntie 19, 00760 Helsinki.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla
on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
varten.
11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään aina
lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän sähköisen asiakasrekisterin sisältämät tiedot on suojattu asianmukaisesti
palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ, MITÄ OVAT EVÄSTEET?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt
sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa
vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.
EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei
loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän
selvittämiseksi.
Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan
markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin. Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen
ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme kerää
evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai luottokorttien numeroita.
Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai
kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se
voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa
Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.
Käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen
palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa
hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa
markkinoinnissa noudatetaan mainonnan mainostuskäytäntöä.
EVÄSTEIDEN HALLINTA
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet
voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset
aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja
toimintoja.
Lisätietoa evästeistä:
AboutCookies.org
Viestintävirasto